NAWIGATOR

Dlaczego?

Rola i miejsce cmentarzy

Rys geograficzny

Wojna

Odział Majora Brocha

Polacy a Broch

Stan prawny

Losy cmentarzy

Galeria

AUTOR


MAIL TO ME

GG: MOJE GG

O MNIE

POLECAM

 www.rajbrot.ovh.org

www.dekorcer.ovh.org

 

 

LOSY CMENTARZY

Polska - państwo polskie - przejęło z rąk austriackich faktyczną opiekę nad cmentarzami wojennymi jeszcze przed podpisaniem konwencji międzynarodowych.

Pierwszą powołaną do tego agendą był Oddział Grobów Wojennych działający już od dnia 3 lipca 1918 roku przy Polskiej Komendzie Wojskowej[1]. Działalność tę przypieczętowano w listopadzie tegoż roku przejmując akta i agendy Wydziału Grobów Wojennych C. k. Komendatury Wojskowej w Krakowie - K.u.k. Militarkommando Krakau, Kriegsgraberabteilung. Oddział ten wcielono 19.II.1919 roku do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Krakowie jako Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi. (Miał swoją siedzibę przy ul.św. Marka pod nr 35 i podlegał istniejącemu w Ministerstwie Spraw Wojskowych Głównemu Urzędowi Opieki nad Grobami Wojennymi). Wówczas też rozszerzono jego zakres terytorialny o dotychczas istniejący Inspektorat Grobów Wojskowych w Przemyślu.

Zadaniem urzędu była opieka nad cmentarzami, ich konserwacja, prowadzenie i uzupełnianie ewidencji poległych, dysponowanie przedmiotami pozostałymi po pochowanych. Braki w posiadanej dokumentacji (niekompletność) stały się powodem ankiety przeprowadzonej wśród posterunkowych policji - chodziło o ilość, położenie i wielkość cmentarzy, stan ich zachowania i rejestry pochowanych[2]. Ewidencję uzupełniano poprzez stały kontakt z Archiwum Wojennym w Wiedniu, korespondowano też z rodzinami pochowanych, udzielając informacji n.t. miejsca pochówku. Wkrótce rozpoczęto też drobne prace remontowe.

Jerzy J.P.Drogomir twierdzi jednakże, iż Wojskowy Urząd Opieki dysponował aktami - bogatą korespondencją C. k. Wydziału Grobów Wojennych, dokumentami dotyczącymi jego struktury organizacji i działań, a także wykazami poległych, mapami usytuowania grobów i cmentarzy pierwotnych, rejestrami strat poległych w poszczególnych formacjach wojskowych, planami cmentarzy, dokumentacjami technicznymi, sprawami własnościowymi, licznymi wykazami i zestawieniami oraz szeregiem innych, nie mniej ważnych dokumentów źródłowych[3]. Urząd istniał do końca 1922 r (z przerwą od 15 VIII do 30 IX 1921 r), kiedy to sprawę opieki nad Cmentarzami Wojennymi przejęło Ministerstwo Robót Publicznych. W jego ramach powstał Oddział Grobów Wojennych. a w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Krakowie - Referat Grobów Wojennych.

Po likwidacji Ministerstwa Robót Publicznych sprawy grobów wojennych znalazły się w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a Referat przejął Wydział Komunikacyjno - Budowlany Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Mimo tych reform konserwacja była prowadzona. Formalna i praktyczna opieka państwa w naturalny sposób minimalizowała zainteresowanie społeczne cmentarzami. Zainteresowanie to ograniczało się przypuszczalnie do rodzin poległych żołnierzy, kombatantów oraz turystów - krajoznawców i miłośników pamiątek historycznych. Szersze zainteresowanie towarzyszyło uroczystościom z okazji różnych świąt i rocznic, kiedy to na niektórych cmentarzach spotykali się przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, duchowieństwo, kombatanci, rodziny poległych i miejscowa ludność.

Stałe zainteresowanie towarzyszyło cmentarzom i miejscom, gdzie spoczywali Legioniści (nr 171 - Łowczówek, 350 - Nowy Sącz, 388 - Kraków - Rakowice) oraz Polacy służący w innych jednostkach, ale polegli w dużej liczbie i szczególnych okolicznościach, np. na cmentarzu nr 123 Łużna - Pustki.

W okresie międzywojennym powstały też organizacje społeczne: Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów i Towarzystwo „Polski Żałobny Krzyż”. Miejscami pochówku interesowali się również bliscy poległych mieszkający poza Polską (niekiedy takie fakty mają miejsce i obecnie.) Czasem przenoszono zwłoki do ojczystych krajów (np.Othmara Muhra z Jabłońca czy poety Georga Trakla z Krakowa).

Wiele obiektów w chwili przejęcia administracji przez władze polskie nie było ukończonych, roboty budowlane były więc kontynuowane. Na niektórych cmentarzach, mimo przygotowanej wcześniej dokumentacji i zgromadzenia materiałów budowlanych prace nie zostały ostatecznie zakończone. Część obiektów wymagała remontów już w latach 30-tych. Dużą bowiem ilość z nich zaprojektowano i wykonano w sposób warunkujący potrzebę stałej, metodycznej opieki nad nimi. Nie doznając jej, popadały bardzo szybko w ruinę (np. cmentarze Dusana Jurkowica wykonane w przeważającej mierze z drzewa, położone w miejscach trudno dostępnych, wyludnionych (po II wojnie).

Projektując takie cmentarze, w których wiele materiałów wymagało bieżącej konserwacji, a z czasem okresowej wymiany, twórcy ich, jak i odpowiednie C. k. władze musiały brać pod uwagę duże koszty utrzymania ich w sposób godny, we właściwym stanie technicznym. „Wszystko przemawia za tym, że istniała wówczas taka świadomość i godzono się w obliczu nie mających precedensu tragicznych skutków przerażającej wojny, w imię honorowych powinności żywych wobec poległych, koszty te ponosić”[4].

Nie będę wracał do wydanych wówczas aktów prawnych, bowiem zostały już opisane, jednakże sytuacja ekonomiczna Polski niepodległej nie pozwalała na wypełnianie w sposób pełny ogromu zobowiązań.

Wybuch drugiej ze światowych wojen to nowe losy „grobów bohaterów”.

Bezpośrednie działania przynoszą zniszczenia wystroju architektonicznego niewielu cmentarzy. Przykładem mogą być nekropolie nr 4 w Grabiu czy 55 w Gładyszowie. Później w imię walki z semityzmem hitlerowcy niszcząc kirkuty, niszczą kilka niewielkich cmentarzy wojennych nań się znajdujących - np. w Myślenicach, Nowym Sączu, Gorlicach czy Bieczu; bądź też pojedyncze, betonowe macewy - kamienie dawidowe na niszczonych cmentarzach (najprawdopodobniej w Nowym Wiśniczu). Stosunek najeźdźcy do cmentarzy, na których spoczywali także Niemcy pokazuje potraktowanie przez hitlerowców dużej nekropolii nr 276 w Brzesku. Tutaj Niemcy usunęli cały kwartał nagrobków, dołożyli je do dwóch innych kwater, zaś na uzyskanej powierzchni grzebali żołnierzy poległych oraz zmarłych w miejscowym szpitalu.

Po przejęciu urzędów zniszczeniu uległa też znaczna część dokumentacji zgromadzonej w Wydziale Robót Publicznych w Krakowie. Była to niewyobrażalna wprost strata. Jednocześnie należy wspomnieć, iż pewne prace konserwacyjne były przeprowadzone przez Niemców w latach 1940-42. Wspominają o tym K.Gardula i L.Ogórek na podstawie informacji uzyskanych w terenie[5].

Podczas działań wojennych, niektóre z cmentarzy wykorzystano grzebiąc nań poległych w kampanii wrześniowej polskich żołnierzy (np. w Bochni nr 314), żołnierzy niemieckich (wyżej wymienione Brzesko nr 276) czy żołnierzy Armii Czerwonej.

Jednakże dopiero czasy, które nadchodziły po II wojnie światowej okazały się dla zachodniogalicyjskich grobów bohaterów hekatombą. 

Przybyły nowe cmentarze, nowe miejsca bitew, świeższe i ważniejsze wspomnienia wyparły wcześniejsze. Nie zmienił się status prawny grobów bohaterów, czasy jednakże nie sprzyjały manifestowaniu opieki nad pamiątkami I wojny światowej, „Wielka Wojna” okazała się zbyt mała. Nie sprzyjały opiece też i niemieckie pochodzenie nagrobków, język tablic i napisów na grobach.

Etos rycerski i honor na które powoływali się twórcy grobów, odeszły w przeszłość. Myśl o wspólnych mogiłach przyjaciół i wrogów - również.

Nowe cmentarze (z II wojny) mają charakter propagandowy. Gloryfikują triumfatorów, dla pokonanych nie ma na nich miejsca - leżą gdzie indziej. Świadczą o innej epoce, epoce szowinistycznej propagandy i jej triumfu.

Ciężar opieki nad cmentarzami zaczęły z czasem przejmować organizacje polityczno - społeczne i kombatanckie, szkoły, itp. Realne wsparcie administracji bywało jednak dla cmentarzy i miejsc pamięci pozostałych po młodszej z wojen. Zapewne wtedy to też pozacierano cementem niemieckie napisy na słupach informacyjnych, zniszczono niektóre nagrobki i pamiątkowe tablice. K.Gardula i L.Ogórek spotkali się też z twierdzeniem, że niemieckie napisy na słupach informacyjnych zatarło ... wojsko podczas akcji remontów cmentarzy w połowie lat 30[6]. Opieka była jedynie formalna, sprowadzała się najczęściej do sprawozdawczości. Zaniedbanymi obiektami próbowały opiekować się szkoły i zakłady pracy. Za pomocą skromnych środków, często jedynie pracą własnych rąk porządkowano mogiły, koszono trawy, wycinano chaszcze i zarośla porastające wiele cmentarzy. Czasem robili to kombatanci - jak np. pan Tomasz Buda, mieszkaniec Gdowa. Dużą rolę odegrał kościół - obiekty wchodzące w skład cmentarzy parafialnych były przeważnie pod jego opieką. Władze kościelne różnych szczebli broniły nienaruszalności cmentarzy przy różnych próbach dewastacji.

Wszystkie te godne pochwały starania, choć najbardziej nawet systematyczne, nie zdołały przemóc niszczycielskiej penetracji mrozów, zielska i lasów. Również i ludzka działalność bezczeszcząca miejsca wiecznego spoczynku - rozbieranie murów na materiał budowlany, wypas bydła, wycinanie drzew czy zwykłe akty wandalizmu i głupoty - doprowadziły do dewastacji niektórych obiektów. A do tego wszystkiego - obojętność - ludzi i władz. Zabrakło nieraz zwykłej, ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności z tragicznie poległymi, czy tego co winniśmy nazwać ambicją. Cmentarze, tak solidnie wybudowane i wykonane, pozbawione opieki i konserwacji wkroczyły w fazę śmierci technicznej. Również i skrzętnie niegdyś gromadzona dokumentacja bądź to uległa zniszczeniu bądź to zapomnieniu.

Lokalizacja uroczystości kościelnych na cmentarzu nr 368 „Na Jabłońcu” w parafii Limanowa doprowadza do jego remontu w latach sześćdziesiątych, co okazuje się symbolem powolnego wzrostu zainteresowania cmentarzami. Zainteresowanie problemem ze strony turystycznych kół akademickich koronuje akcja „Opis” Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Lublinie, przeprowadzona w l.1976-78, polegająca na wstępnej inwentaryzacji cmentarzy w rejonie Gorlic. Trzeba jednak wspomnieć, że w tym okresie rosło zainteresowanie sztuką sepulkralną, powstały grupy osób i organizacje społeczne zajmujące się ratowaniem konkretnych obiektów (np. Powązek, Rakowic) czy cmentarzy wyznaniowych i etnicznych. Cały ten ruch został zintensyfikowany poprzez liczne publikacje prasowe - mniej lub bardziej fachowe. Również i władze terenowe rozpoczęły finansowanie pierwszych remontów.

W kwietniu 1980 roku w Halinie (woj.ostrołęckie) odbył się I ogólnopolski Zjazd Konserwatorów poświęcony Ochronie Zabytkowych Cmentarzy. Jego osiągnięciem było opracowanie arkusza ewidencyjnego w postaci tzw. „Karty cmentarza” stanowiącej podstawę do wpisania cmentarza do rejestru zabytków i rozpoczęcie akcji ewidencjonowania. Karty te znajdują się w ośrodkach dokumentacji zabytków, a także często w odpowiednich komórkach na szczeblu gmin. Karty te zawierają plany lub szkice cmentarzy i fotografie obiektów. Rozpoczyna się gdzieniegdzie faktyczna opieka nad cmentarzami - przeprowadza się remonty, np. w Bogoniowicach, Siemiechowie, Olszynach, na Jastrząbce.

Od 1984 roku cmentarzami położonymi w Polsce zainteresowała się potężna organizacja społeczna - Osterreichisches Schwarzes Kreuz (Austriacki Czarny Krzyż). Narodził się on w roku 1916, kiedy to pod protektoratem cesarza Franciszka Józefa rozpoczęto „Akcję pilnowania i pielęgnowania wojennych grobów”[7]. Po upadku cesarstwa w r 1919 został zreorganizowany w formalną organizację społeczną z prezydentem i aparatem personalnym. Opiekuje się cmentarzami wojennymi z czasów I wojny światowej oraz miejscami pamięci z lat II wojny w Austrii i współpracuje z analogiczną niemiecką organizacją „Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge”. „Austriacki Czarny Krzyż” sfinansował gruntowny remont wielkiego cmentarza w Przemyślu w 1987 r. Członkowie tej organizacji niejednokrotnie włączyli się czynnie w dzieło ratowania cmentarzy, propagując troskę o groby poległych. Za ich sprawą trafiło do Polski kilka egzemplarzy dzieła Brocha i Hauptmanna, co miało nieocenione znaczenie dla naszych historyków i osób zainteresowanych problemem. Oni to też organizują liczne pielgrzymki na groby poległych, ściśle współpracują z kapłanami polskich parafii (można tu przytoczyć parafię Sobolów i jej proboszcza - księdza Stanisława Bobulskiego, autora licznych prac i artykułów związanych z cmentarzami z I wojny światowej). Organizują również grupy młodzieży, które przybywając do Polski pracują przy remontach cmentarzy (np. w akcji remontu cmentarza w Krempnej w lipcu 1990 roku).

Pod koniec lat osiemdziesiątych, galicyjskie cmentarze z wielkiej wojny przestały być sprawą małej garstki fanatyków. Pojawiły się pierwsze publikacje - Romana Frodymy - „Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza”, Krzysztofa Garduły i Leszka Ogórka - „Śladami I wojny światowej między Raba a Dunajcem”, ks. Stanisława Bobulskiego - „Nasze cmentarze z I wojny światowej”. Odbyło się kilka sesji popularnonaukowych poświęconych nekropoliom galicyjskim zorganizowanym przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, nagrano i wyemitowano kilka programów telewizyjnych. Również władze kościelne Diecezji Tarnowskiej poświęciły cmentarzom wojennym artykuł 34, punkty 1-4 „Statutu Cmentarnego” promulgowanego dekretem Ks.Arcybp. Jerzego Ablewicza dn. 13.III.1986 r., podkreślając rolę parafii w trosce o te miejsca[8]. 

Jerzy J.P.Drogomir podejmuje w swych artykułach problemy fachowej konserwacji cmentarzy, publikując je w pismach „Spotkania z zabytkami” czy „Currenda”. Jednocześnie wraz z Henrykiem Sznytką pracują nad przekładem dzieła Brocha i Hauptmanna.

W 1993 roku ukazuje się opracowanie oparte na tekstach źródłowych dotyczące cmentarzy wojskowych obrębie byłej twierdzy Kraków, stanowiące cenne uzupełnienie danych n.t. galicyjskich grobów bohaterów, a opracowane przez p. Beatę Nykiel[9].

W tym samym czasie wydarzeniem wyjątkowej wagi staje się wydane przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie reprintu „Westgalizische Heldengraber” Brocha i Hauptmanna przy wsparciu Austriackiego Czarnego Krzyża. Jednak większe znaczenie dla szerzenia wiedzy i pobudzania troski o nekropolie będzie zapewne miało polskie wydanie książki, zrealizowane w listopadzie 1995 roku, a możliwe dzięki finansowej pomocy Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie oraz urzędom gmin i miast na terenie których znajduje się najwięcej cmentarzy. Żal budzi jedynie niewielki nakład - 600 egzemplarzy. „Zachodniogalicyjskie Groby Bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915” (bo tak brzmi polski tytuł) z niezwykle fachowym opracowaniem, wstępem i przypisami p.Jerzego J.P. Drogomira - zawiera wiele uaktualnionych wiadomości i sprostowań i może stać się kolejnym ogniwem potrzebnym do przetrwania pamiątek po tych, którzy zginęli na naszej ziemi.

W ciągu minionych 70 lat te nekropolie były świadkami losów naszej Ojczyzny - powojennej biedy polskiej wsi, strasznych lat okupacji, bratobójczych walk, czy ciągłej konfrontacji po II wojnie światowej. Wśród burz i zawieruch dziejowych ratuje się rzeczy i sprawy najważniejsze. Nowe przybywające wciąż mogiły przysłoniły więc nieco starsze. Te jednakże przetrwały i wydaje się, że w chwili obecnej wielu z nich może uda się pomóc. Są przecież smutnymi pomnikami bezimiennego bohaterstwa i do nich można by odnieść przestrogę Adama Asnyka z wiersza „Do młodych”: „(...) nie depczcie przeszłości ołtarzy”; choć „(...) Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach”. Dziś owe „ołtarze przeszłości” mówią jeszcze o czymś. Przestrzegają.
[1] Zachodniogalicyjskie groby bohaterów, Wstęp Jerzego J.P. Drogomira, s II, inaczej u L.Ogórka i K.Garduły - data 3 XII

[2] Cmentarze między Rabą i Dunajcem, wg. K.Garduły i L.Ogórka, s. 52

[3] Zachodniogalicyjskie groby bohaterów, Wstep Jerzego J.P. Drogomira, s II

[4] Op.cit., s.III

[5] Cmentarze między Rabą a Dunajcem, K.Gardula i L.Ogórek s.53

[6] Cmentarze między Rabą a Dunajcem, K.Gardula i L.Ogórek s.53

[7] „Aktion zum Schutze und Zur Pfelge der Kriegsgraber”, wed³ug „Osterreichisches Schwarzes Kreuz, Kriegsgraberfursorge. Dokumentation 1987” Wien-Linz 1987, s.8, cyt.za Currenda 4-6 /1989/ „Umierają cmentarze” s.243

[8] Cyt. za Currenda 4-6 / 89, Ks. St.Bobulski „Umierają cmentarze z I wojny światowej” s.241.

[9] Nykiel B., Cmentarze wojenne Twierdzy Kraków z okresu I wojny światowej; Kraków 1993