NAWIGATOR

Dlaczego?

Rola i miejsce cmentarzy

Rys geograficzny

Wojna

Odział Majora Brocha

Polacy a Broch

Stan prawny

Losy cmentarzy

Galeria

AUTOR


MAIL TO ME

GG: MOJE GG

O MNIE

POLECAM

 www.rajbrot.ovh.org

www.dekorcer.ovh.org

 

 

ROLA I MIEJSCE CMENTARZY

 Podróżując naszymi polskimi drogami i ścieżkami czy to w górach, czy na nizinach, wśród lasów i pól, pośród domów mieszkalnych i na obrzeżach miejscowości napotykamy liczne cmentarze. Czasem ogromne kompleksy grobów, gdzieniegdzie jedynie kilka mogił zagubionych pośród drzew. Czym są ? Dla niektórych - jedną z pamiątek o bliskich, jeszcze niedawno współistniejących, dla innych - pamiątką ogromnych cierpień i tragicznych losów ludzkich. Zastanowieniem i obcowaniem z przeszłością, jej lekcją poprzez pryzmat dziejów ludzi - tych szczególnie zasłużonych i tych zwyczajnych, czasem - nieznanych i zapomnianych. Lekcją i tragizmem przeszłości - albowiem jej świadectwem są jedynie te groby, z którymi łaskawie obszedł się czas i ludzie. Świadectwem kultury i historii miejsca, z którymi są związane. Jak zauważył słusznie wybitny znawca problematyki sepulkralnej - dr Jacek Kolbuszewski - to bogaty w treści tekst kultury, pozwalający na lepsze zrozumienie zachodzących procesów cywilizacyjnych, nawarstwiania się epok i ich przeobrażeń w świadomości społecznej.[1] Są też często jak zaznacza Philippe Aries - symbolicznym przedstawieniem społeczeństwa w pomniejszeniu, zwłaszcza cmentarze miejskie czy parafialne.[2] Można uznać, że nekropolie - to odzwierciedlenie ludzkiej miłości, przywiązania, wierności i przyjaźni, jak też innych szlachetnych uczuć. „Nagrobki - pisał Ignacy Krasicki - tak jak inne ku następnej pamięci stawiane gmachy, są najtrwalszymi, a zarazem najoczywistszymi dowodami dziejów krajowych, odmian rozmaitych, gdyż z napisów w nich umieszczonych dochodzić można czasów, w których się czyny rozmaite wydarzały”.

Są ucieleśnieniem horacjańskiego „non omnis moriar” (bądź jedynie próbą jego realizacji), sparafrazowanego później w pieśni XIX przez Jana z Czarnolasu Kochanowskiego -

„Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy

Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy,

A starać się, ponieważ musi zniszczyć ciało,

Aby imię przynajmniej po nas tu zostało ?”

Mamy wiele cmentarzy - świadczących o wielowątkowości naszej historii. Znajdziemy nekropolie katolickie, ewangelickie i żydowskie kirkuty. Cmentarze te, wyznaniowe, wpisane w krąg kultury i tradycji, niosą ze sobą pewne przesłania, dotyczące śmierci i eschatologii, wynikające z przyjętej i wyznawanej religii. Dla Żydów np. był cmentarz miejscem nietykalnym otaczanym szacunkiem, ale równocześnie - uważano go za teren nieczysty, zamieszkały przez budzące lęk demony, miejsce nieomal przeklęte. Kierowali się zasadą talmudyczną, że „nic co należy do zmarłego i jego grobu nie może być użyte dla dobra żyjącego”. Po opuszczeniu cmentarza, ludzi obowiązywało obmycie rąk. Ale też nazywali go eufemistycznie „miejscem święta dla wszystkich żyjących”.

Prastarą jest myśl, która w grobie dostrzega ostatnie miejsce zamieszkania człowieka. Świadczą o tym na przykład prehistoryczne dolmeny, piramidy i mastaby egipskie, rzymskie grobowce przy Via Appia, groby szybowe i tolosowe kultury Mykeńskiej. Filozof i historyk Diodor tak pisze o Egipcjanach: „Uważają oni, że życie tu na ziemi nie jest nic warte, życie zaś po śmierci dzięki swej cnocie w ludzkiej pamięci cenią najbardziej. Domy żyjących nazywają gospodami, jako że mieszkamy w nich tylko przez krótki czas, groby zaś umarłych uważają za wieczne domy, ponieważ w Hadesie żyć będziemy przez nieskończoną wieczność. Dlatego też niewiele dbają o sprzęty dla domów, a nie szczędzą nakładów na wspaniałe urządzenie grobowców”.[3]

W piśmie świętym na oznaczenie grobu używa się dwukrotnie określenia „wieczny dom”. Raz w księdze Koheleta: „(...) bo zdążać będzie człowiek do swego wiecznego domu i kręcić się już bedą po ulicach płaczki” (Koh. 12/5) i drugi raz: „A groby ich będą im domami na wieki” (Ps.48,12 -Wlg).

Również Rzymianie nazywali grób „domus aeterna” albo „aeternalis”. Określenie to znajduje się na wielu epitafiach, symbolicznie zaś przedstawiali na sarkofagach pozorne drzwi o architektonicznym obramowaniu. Chrześcijanie przyjęli zarówno wyrażenie „domus aeterna” (wieczny - aż do końca czasów), jak i motyw pozornych drzwi, o czym świadczą napisy na nagrobkach i motywy pozornych drzwi na kamiennych sarkofagach. Przed zmarłym otworzy się brama, gdy Chrystus - Sędzia ukaże się w dniu ostatecznym.

Zgodnie z praktyką chrześcijańskiej Europy miejscem pochówku i wiecznego spoczynku były przykościelne place, tworzące wraz z kościołem integralną przestrzeń, tzw. campo santo. Sobór rzymski z 1059 r zalecił pozostawienie wokół świątyń pasa grzebalnego o szerokości 60 kroków, a wokół kaplic kroków 30. Zmarli - jak pisze dr J.Kolbuszewski spoczywali w cieniu kościoła zarówno w przenośni, jak i rzeczywistości. Pochowanie w pobliżu miejsca sprawowania Najświętszej Ofiary i przechowywania relikwii, miało uświęcać zmarłego przez ich bliskość. Biednych niejednokrotnie chowano we wspólnych mogiłach. Im bogatszy zmarły - tym bliżej kościoła bywał pochowany; ci którzy byli hojnymi benefaktorami, dostępowali zaszczytu pochowania w prestiżowym miejscu cmentarza, tuż przed głównym wejściem do kościoła. Tam pogrzebani, doznawali szczególnej ekspiacji, ponieważ ich doczesne szczątki deptane były symbolicznie przez tysiące stóp wiernych. Należy też wspomnieć o pochowanych w samym kościele czy kaplicy, a także o ossuariach, w których składano kości bądź to z kościelnych krypt, bądź to znajdowanych podczas wykopywania nowych miejsc pochówku.

Sacrum - przestrzeń stworzona poprzez integralne zespolenie cmentarza z kościołem, spowodowała ścisłe przestrzeganie, by w poświęconej ziemi nie chować ludzi, którzy w świetle prawa kanonicznego nie byli jej godni. Dopiero z czasem wytworzyło się przekonanie że „wszędy ziemia Pańska jest poświęcona od Niego. Bo nie ziemia poświęca ciało, ale ciała ludzi bogobojnych poświęcają ziemię”.[4] Także i względy sanitarne spowodowały likwidację nekropolii przykościelnych i zakładania ich w innych miejscach. Zaczęły powstawać nekropolie, które stały się świętymi miejscami narodu - wileńska Rossa (w r 1769), cmentarz Łyczakowski we Lwowie (1787 r) Powązki warszawakie (1792 r) czy Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1802 r).

Nowe cmentarze pozakościelne zindywidualizowały kult zmarłych. Konsekwencją było powszechne opatrywanie grobów znakami określającymi tożsamość zmarłego. Zachowane były ślady hierarchii społecznej, jednakże każdy z umarłych miał prawo do odpowiedniej inskrypcji, na którą przez bardzo długi czas zasługiwali jedynie możni tego świata. Nagrobna inskrypcja miała chronić przed zapomnieniem, a jednocześnie potwierdzać, iż z ludzkiej perspektywy każda śmierć jest równie ważna jak każde życie. Pojawiło się coś, co można nazwać twórczością cmentarną, zawierająca wiele przykładów sztuki nagrobnej, operujących niejednokrotnie detalem i elementem symbolicznym, zależnym jednak od zasobności kieszeni inwestora. Pojawia się ogromna rozpiętość owej sztuki - od prostych, niejednokrotnie prymitywnych krzyży, poprzez ludową twórczość kamieniarską, bardziej fachowe warsztaty kamieniarskie, a nawet artystyczne, rzeźbiarskie i architektoniczne założenia. Główną cechą jednakże twórczości cmentarnej było (i jest) powielanie, które z czasem prowadzi do zbanalizowania form i powierzchownego naśladownictwa. Posługiwała się ona elementami wszystkich epok i stylów, a za głowny walor budowli uznawano ozdobność. Powstawaniu konwencjonalnych kompozycji sprzyjało rozpowszechnianie się stylów historycznych - neoromańskiego, neogotyku, neorenesansu, neobaroku, neoklasycyzmu czy eklektyzmu. Swoistym materiałem są również i tablice epitafijne bądź inskrypcje. Dr J.Kolbuszewski twierdzi, iż są nieocenione wręcz w socjohistorycznej analizie epok, środowisk i społeczeństw. Dostarczają informacji o preferencjach wartości, prestiżu, zasług, osiągnięć, o piastowanych stanowiskach. Współtworzą bowiem tekst kultury, jakim jest cmentarz - wielowątkowy i wieloznaczeniowy - w zależności od epoki a także środowiska.[5] Cmentarz to miejsce szczególnej troski, szczególnego kultu. Stare XIX wieczne bądź też pochodzące z pierwszych lat naszego wieku, są miejscami o swoistym smaku i wielkich (mimo wszystko) wartościach estetycznych. Większość nagrobków i krzyży posiada odrębne, niepowtarzalne kształty, można spotkać rzeczy wspaniałe a także i nieco surowe, a nawet i te, które można by śmiało uznać za przejawy kiczu. Świadczą jednak nieźle o swojej epoce, o czasach w których powstały. Na przykład na niewielkim cmentarzu obok kościoła św. Leonarda w Lipnicy Murowanej równie silnie oddziałuje prymitywna kamienna płyta z nieudanie wyrzeźbionymi czaszką i piszczelami, jak i starannie odlana z żeliwa tablica C.K. Drogomistrza. Czasy te cechuje szczególny, jednak tak odmienny od współczesnego kult cmentarzy.

W tych oto warunkach nadchodzi Wielka Wojna roku 1914. Po przetoczeniu się wojennej machiny powstaje ogromny kompleks przepięknie zbudowanych cmentarzy wojennych. „Po dyskusjach w kierownictwie robót z udziałem wielu ekspertów z wszystkich dziedzin sztuki i budownictwa zdecydowano realizować zadanie w ogólnej konwencji sztuki sakralno - cmentarnej”.[6] Całą rzecz próbowano mocno zakotwiczyć w religijnych uczuciach katolickiego społeczeństwa. I chyba dlatego liczne te obiekty przetrwały polityczne zawieruchy i burze społeczne.

Zostały wykonane rękami ludzkimi, dopełniając chrześcijańskiego jak i humanistycznego obowiązku. Stanowią honorowe miejsce spoczynku tysięcy poległych bez względu na stronę, po jakiej walczyli. Stworzono rzecz wyjątkową i unikalną w skali światowej, a także cenną pamiątkę historyczną jak i zamknięte dzieło plastyczne o niespotykanych dotąd rozmiarach.

Zrobiono coś jeszcze - skierowano do przyszłych pokoleń cenny przekaz, przesycony uniwersalnymi i ponadczasowymi wartościami. Zawarty został m.in. w słowach dziesiątków inskrypcji napisanych przez Hansa Hauptmanna, a wyrytych na kamiennych tablicach umieszczonych na większości cmentarzy. Inskrypcje te miały przemawiać do przyszłych zwiedzających, wyrażają głęboki szacunek nie tylko dla poległych zwycięzców, ale i zwyciężonych, choćby w słowach z cmentarza w Gładyszowie:

„Śmierć żołnierza święta jest

i łamie nakazy nienawiści

Przyjaciel czy wróg, jeśli nie ominęły go rany 

Na jednakową miłość i cześć zasługuje”, [7]

podobnie w Krempnej:

„Pierś w pierś walczyliśmy - zmartwychwstaniemy

trzymając się za ręce” [8]

Czy wreszcie z inskrypcji z Woli Cieklińskiej:

„Wyruszyliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój”.[9]

Inne inskrypcje jak np. z cmentarza na Rotundzie próbują wyrazić nastrój miejsca:

„Nie użalajcie się, że wokół naszych grobów huczą wichry

Na tym samotnym wzgórzu dalekim od ludzi -

Tu bliżej jesteśmy wezwania wieczności, tu każdego ranka 

Słońce wcześniej nas kryje całunem purpury” [10]

czy też dyskretnie proszą jak w Zassowie:

„Udzielajcie łaski wszystkim, którzy ofiarą się stali

Wielkiego czasu i jego wielkich celów” [11]

lub przypominają tak jak w Lubczy Szczepanowskiej:

„Wspólna ojczyzna wzywa wszystkich poległych”.[12]

Ale przesłanie to nie tylko wykute w kamieniu sentencje, ale i samo przedsięwzięcie, zrealizowane na tak ogromną skalę w warunkach toczącej się wówczas wojny, w formie realizacji przepojonej podniosłą symboliką, czy w idei wszechobecnego humanitaryzmu wyrażonej w rycerskim, równym traktowaniu poległych. Stworzono im miejsce spoczynku, budzące refleksje nad tragedią wojen i wartością pokoju. Należy tu podkreślić, że stworzono nie tylko materialny ale i duchowy pomnik naszej chrześcijańskiej i europejskiej kultury. Twórcy ich wyraźnie i czytelnie wpisali w nie wiele istotnych treści głęboko zespolonych z naszą tradycją, etyką i obyczajami. Istotę stanowi zaś niezwykły testament poległych - napomnienie skierowane do żyjących, korzystających z dobrodziejstwa pokoju okupionego ich ofiarą, by ci, poczuli się za ten pokój odpowiedzialni. Odpowiedzialni wobec Boga, Ojczyzny, poległych i samych siebie. Oprócz tych wartości ogólnoludzkich, dochodzą też wartości patriotyczne. Pisze o nich Oktawian Duda: „Nie możemy przechodzić obok nich obojętnie (chodzi o cmentarze), zawierają bowiem tysiące polskich nazwisk, chociaż często przesłania je obcojęzyczna, niemiecka czy rosyjska pisownia lub nazwa pruskich, austriackich bądź rosyjskich regimentów. Żołnierzom tym należy się nie mniejsza cześć i pamięć, niż tym, którzy padli na bitewnych polach II wojny światowej, ginęli bowiem w obcych mundurach wcieleni siłą do zaborczych armii, często z ręki Polaka walczącego 
w armii przeciwnika. Tragedię swoją zabrali do grobu, pozostali jednak na naszej ziemi”.[13] Sens takiej walki rozdzielonych Polaków ukazuje legionista Edward Słoński w swoich wierszach „Ta co nie zginęła” czy „Kiedy zginę”. Czy jakikolwiek jeszcze naród może pokazać pozorny bezsens takiej walki - krwawej, bratobójczej, toczonej pod obcymi sztandarami, ale uwieńczonej niespodziewaną nagrodą ?

W sztuce sepulkralnej, tworzonej przez oddział mjra Brocha udało się chyba zrealizować zamierzenie które im towarzyszyło, a które właściwa nam obyczajowość nakazuje uszanować.

Myślą przewodnią było bowiem zdanie - fragment II księgi Mojżeszowej: „Zdejmij buty z nóg twoich, bowiem ziemia, na której stoisz jest ziemią świętą”.[14] Należy więc patrzeć na cmentarz jako miejsce doczesnego spoczynku po trudach ziemskiej wędrówki, chronić mogiły jako wyłączną własność tych, którzy stanęli przed obliczem Najwyższego Sędziego. Mogiły te winny być również miejscami bratniej modlitwy za poległych, czy też miejscem odnajdywania braterskiej wspólnoty chrześcijańskiej, pomimo wszelkich podziałów historycznych czy politycznych.

Nie bez znaczenia jest również artystyczny wydźwięk cmentarzy, ich niepowtarzalne piękno wynikające z terenu i urody starych nagrobków i ścisłej więzi z przyrodą. Każda pora roku czyni je miejscami malowniczymi, godnymi zwiedzania, bo jak powiedział jeszcze w XVIII wieku ksiądz Pórre: „wielką korzyść przynosi śmiertelnikom słuchanie lekcji, jakich im udzielają umarli. Na ich groby należy się udawać, aby przekonać się o znikomości wszystkich ludzkich rzeczy: groby są szkołami mądrości.”

Niestety, później powstające nagrobki potwierdzają, iż razem z I wojną światową zmienił się stosunek ludzi do spraw przemijania, jakaś przemiana świadomości, spotęgowana po II wojnie światowej.

Kryzys bowiem sztuki i rzemiosła nagrobnego zaczął się już w okresie międzywojennym. Wtedy to połączono zniekształcone już zupełnie style historyczne z elementami modernizmu i konstruktywizmu. Miejsce artystów kamieniarzy bądź rzemieślników (potrafiących również sprawnie posługiwać się dłutem) ceniących szlachetną urodę piaskowca zajęli mistrzowie betoniarscy. Fatalna zmiana robi swoje. Obok coraz rzadszych godnych jeszcze uwagi obiektów, pojawiły się zastraszające ilości coraz bardziej sztampowych, monotonnych i banalnych kwater i nagrobków. Rósł chaos przestrzenny i architektoniczny. Czasy II wojny nie zmieniły niczego. Przeważająca część współczesnych nagrobków nie posiada jakichkolwiek cech stylistycznych. Można by jedynie roztrząsać brzydotę geometrycznych eksperymentów, udziwnień czy kompromitujące wprost liternictwo tablic epitafijnych. Morze wyszlifowanych lastrykowych płyt zalało i zaśmieciło wszystkie współczesne cmentarze. Ich ilość nie pozwala często znaleźć pozytywnych przykładów współczesnej architektury sepulkralnej, która choć istnieje, to ginie wśród schematyzmu i pretensjonalności. Współczesny pomnik nagrobny, w odróżnieniu od starszych obiektów nie posiada odpowiedniego kontekstu otoczenia. Staje się realizacją samą w sobie, zupełnie nie związaną z miejscem w którym się znajduje. Staje się betonową, odpychającą twierdzą, potworem równym współczesnym anonimowym blokowiskom. Powoduje zupełny brak intymnego kontekstu, nie pozostawia spokoju dla odpowiedniej modlitwy w tym miejscu, które winno być miejscem zadumy. Również i epitafia, tak kiedyś rozbudowane i opowiadające o zmarłym, przemieniły się w suche, niewiele nam mówiące informacje. Jakże im daleko do XIX wiecznych epitafiów, przepełnionych wyrazami rozpaczy i bólu osieroconych, doświadczających dramatycznych stanów emocjonalnych. Jak daleko im do wierszy (uznawanego przez niektórych za grafomana) kpt. Hansa Hauptmana, nie mówiąc już o inskrypcji pochodzącej z nagrobka w angielskim Ludfort: „Tu spoczywa w położeniu poziomem zewnętrzna „koperta” zegarmistrza Grzegorza B. Uczciwość była jego „główną sprężyną”, mądrość „regulatorem”. Nie „spóźniał się” nigdy w obronie sprawiedliwości. Nie pozwalał jednak się „obciągać” i trzeba było mieć „klucz do jego charakteru. Umiejętnie korzystał z wszystkich „godzin” dopóki nie nadeszła „minuta” w której „pekła sprężyna” i „zatrzymał się” na zawsze. Zmarł 13.II.1802 w błogiej nadziei że „wyreperowany”, „odczyszczony”, świeżo „nakręcony” pozostanie wiecznie na lepszym świecie”.[15]

Jak daleko odeszliśmy od kultury i tradycji twórców zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych, może świadczyć też to, w jaki sposób odczytaliśmy ich posłanie i jak o nie dbamy. A nasz doń stosunek, to też świadectwo. Na razie „nasze katolickie polskie społeczeństwo jest wrażliwe na sąsiedztwo zmarłych. Cisza cmentarzy wprawia w zadumę nawet przypadkowego świadka”[16], a wiele osób jak najbardziej przypadkowych dba o nie w imię chrześcijańskiej przysługi miłosiernej. Inną sprawą jednak jest, że po latach, nie wszędzie to wystarcza.

[1] Jacek Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej

[2]Philippe Aries, Człowiek i śmierć

[3] Diodor, Bibliotheca Historica I 51, cyt za Dorothea Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej

[4] Fischer S., Matka Boska Bocheńska i jej kult na tle życia religijnego w dawnej Bochni, s.29.

[5] Kolbuszewski, op.cit. s.32-33

[6] Oktawian Duda, Cmentarze wojenne z lat 1914-18 w Beskidach, s.192

[7] Broch, Hauptman, op.cit., s.43

[8] Broch, Hauptman, op.cit., s.64

[9] Broch, Hauptman, op.cit., s.58

[10] Broch, Hauptman, op.cit., s.49

[11] Broch, Hauptman, op.cit., s.214

[12] Broch, Hauptman, op.cit., s.238

[13] O.Duda, op.cit., s.178

[14] Broch, Hauptman, op.cit., s.10

[15] Raptularz Franciszka Dutkowskiego, s.3, cyt za Jan Flasza, Janina Kęsek „Cmentarze Bocheńskie”

[16] ks. Stanisław Bobulski, Nasze cmentarze z I wojny światowej, s. 62
.