NAWIGATOR

Dlaczego?

Rola i miejsce cmentarzy

Rys geograficzny

Wojna

Odział Majora Brocha

Polacy a Broch

Stan prawny

Losy cmentarzy

Galeria

AUTOR


MAIL TO ME

GG: MOJE GG

O MNIE

POLECAM

 www.rajbrot.ovh.org

www.dekorcer.ovh.org

 

 

STAN PRAWNY

 Odzyskanie niepodległości przez Polskę spowodowało przerwanie prac budowlanych rozpoczętych w czasie działań wojennych. Roboty były jednak prowadzone nadal.

Polska zobowiązała się opiekować cmentarzami w zawartych po Wielkiej Wojnie traktatach pokojowych - wersalskim - art. 225 i 226 (podpisanym 28 czerwca 1918 roku), z Saint Germain-en Laye - art. 171 i 172 (rok 1919) i ryskim (z 18.III.1921r).

Kolejną umową międzynarodową była podpisana w 1929 roku w Genewie konwencja dotycząca traktowania jeńców, regulująca m.in. problemy pochówków i informacji o nich. Została ona zastąpiona w 1949 roku tzw. II konwencja genewską poruszającą podobnie jak i w 3 pozostałe konwencje (przyjęte w tym samym czasie) sprawy grobów wojennych.

Sytuacja ekonomiczna Polski w okresie międzywojennym na pewno nie pozwalała na wypełnienie ogromu zobowiązań w sposób pełny, jednakże wydane wówczas akty prawne, a w szczególności Ustawa z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych[1] świadczą o przywiązywaniu należytej uwagi do problemu troski o groby i cmentarze wojenne.

Na jej podstawie w roku 1936 Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej wydał szczegółowe rozporządzenie wykonawcze. Przepisy te ustalają m.in. że opiekę nad wszelkimi grobami, niezależnie od narodowości i wyznania pochowanych weń osób mają sprawować gminy, a koszty konserwacji pokrywać będzie państwo. Zezwolenie wojewody wymagane jest przy dokonywaniu wszelkich zmian - remontów, budowaniu pomników, grobowców, wykonywaniu ekshumacji, powtórnych pochówkach a nawet przy fotografowaniu poszczególnych mogił (sic!).

Przepisy te zachowały w większej swej części moc do czasów współczesnych, co potwierdza w art.2 ustawa z 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, nakazująca przepisy tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych stosować „odpowiednio” do Ustawy z 28 marca 1933 roku. Określenie to ukonkretyzowane jest w niepublikowanym Okólniku nr 2 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 grudnia 1971 roku. Krzysztof Garduła i Leszek Ogórek oceniając ów okólnik twierdzą, iż w wytycznych tych przekroczono kompetencje, ponieważ „potwierdzając obowiązek konserwacji cmentarzy z lat I wojny światowej zezwala się też na likwidację obiektów, które „uległy znacznemu zniszczeniu”, co nie tylko jest sprzeczne z ustawą z roku 1933 i zobowiązaniami międzynarodowymi, ale może doprowadzić do obchodzenia ustaleń samego okólnika”[2].

Ciężko też jest ustalić zakres uprawnień i obowiązków poszczególnych organów władzy i administracji państwowej. Przyczyną jest potrzeba posiłkowego stosowania wielu norm, wydanych w związku z licznymi reformami administracyjnymi. Pomimo tego, dostosowanie wewnętrznych regulacji prawnych do treści ratyfikowanych umów międzynarodowych powoduje, iż status prawny cmentarzy wojennych jest klarowny i daleko lepszy niż stan techniczny wielu spośród nich. 

Nie mają tu też większego znaczenia próby nieuznawania cmentarzy za zabytki, ponieważ ogromna większość z nich nie figuruje w rejestrze zabytków. Jednak jak słusznie zauważa Jerzy P. Drogomir, zachodniogalicyjskie groby bohaterów są zabytkami w rozumieniu definicji ustawy z 1962 roku, głoszącej, iż zabytkiem jest każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kultury ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Również w ujęciu Karty Weneckiej zakwalifikowanie cmentarzy jako obiektów zabytkowych nie budzi wątpliwości, gdyż są one bez wątpienia „świadectwem wydarzenia o doniosłym znaczeniu”. I byłoby też, pomijając walory artystyczne. Są bowiem „świadectwem wydarzenia” - Wielkiej Wojny, unikatem w skali światowej, cenną pamiątką historyczną a także i dziełem plastycznym.


[1] Dz.U. RP nr 39 z 30 maja 1933 r. poz. 311 (ustawa obowiązuje nadal)

[2] Krzysztof Garduła, Leszek Ogórek, Śladami I wojny światopwej - Między Raba a Dunajcem, s. 56-57